• inside

MULTI ECHELON INVENTORY OPTIMIZATION

אז מה זה בכלל אופטימיזציה מרובת רמות של המלאי?

לאחדים המשמעות היא פשוטה: תכנון המלאי הנכון במקום הנכון. הגישה המתקדמת יותר היא קבלת החלטה על מיקום המלאי במחסן תוך התחשבות ברמות מלאי השונות לאורך השרשרת. תכנון רמות המלאי הינו תוצאה מחושבת מתוך יעד של רמת שירות נדרשת.

לשם המחשה: ברשת בעלת שלוש רמות של מחסנים: מחסן מרכזי, אזורי וקדמי, נדרשת רמת שירות של 95% לשוק מהמחסן הקדמי. מה יקרה למלאי הביטחון במחסן הקדמי אילו רמת השירות במחסן המרכזי תעלה? מה יקרה אם רמת השירות במחסן האזורי תרד? אלו הן השאלות שבבסיסה של אופטימיזציה מרובת רמות של המלאי.
ישנן מערכות רבות שטוענות כי הן מייצרות אופטימיזציה בשרשרת האספקה אך בפועל משמשות כמערכות לניהול מלאי בלבד. קביעת המלאי במערכות אלו יכולה בסופו של תהליך להיות מתורגמת לרמות שירות. מערכת SO99+ פועלת במובן זה בצורה הפוכה. על מנת לתכנן אספקה, ראשית יש לקבוע יעד לרמת שירות כוללת למחסן או לאוכלוסיית פריטים. כדי להגיע לאותו יעד המערכת מחשבת תחזית סטטיסטית לביקוש ולאחר מכן מתכננת מלאי ברשת שייתן מענה לביקוש על פי רמת השירות הנדרשת, וזאת תוך התחשבות באילוצים כמו רף תחתון, תקציב, נפח, חיי מדף ועוד. רמת השירות לכל פריט נקבעת באופן דינמי על פי עלות והתנהגות צריכת הפריט ביחס לאוכלוסייה המתוכננת

.