• inside

ForeCasting – עיתוד מלאי - מודול החיזוי

מודול החיזוי הוא כלי המשמש לחיזוי מתקדם, המהווה חלק אינטגרטיבי במערכות התכנון של AMCS. מודול זה מהווה תוספת חיונית ובעלת ערך רב למערכת התכנון.

בהתבסס על מידע היסטורי, המודול מבצע חיזוי לזמני חידוש המלאי, או להיפך, מתי המלאי יתמלא ויצריך איסוף. מודול החיזוי מחולל הזמנות העוברות למאגר ההזמנות של מודול התכנון, בצורה אוטומטית.

החיזוי מתבצע על סמך מידע היסטורי. תמיד רצוי שיוזן לתוכנה מידע היסטורי עשיר עד כמה שניתן, אך המערכת מסוגלת לבצע חיזוי גם על סמך מידע של שבוע או שבועיים בלבד.
נתונים לטווח קצר יספקו תמונת מצב על המגמות הנוכחיות, בעוד שמידע ארוך טווח יספק מידע יותר מדיוק לטובת החיזוי.

ניתן להזין את רכיב ה Forecast במספר דרכים: שילוב עם כלי VMI(Vendor-managed inventory)  המודדים את רמות המלאי בצורה אוטומטית; דיווח רמות מלאי בצורה ידנית וכן קבלת עדכונים מנתוני מכירות בזמן אמת.
בהתבסס על הנתונים העדכניים הנ"ל, מצב המלאי הנוכחי מאומת והזמן הצפוי לחידוש או איסוף מדויק אף יותר.

מודול הForecast - מוסיף ערך רב בסיטואציות תכנון כגון:

  • חידוש מלאי של מוצרי דלק למכלים בתחנות דלק וכו'.
  • חידוש מלאי מלט ומרכיבי תערובות במפעלי Ready-Mix.
  • מילוי מזומן בכספומטים בתעשיית העברת הכספים.
  • איסוף אשפה ממכלי אשפה תת-קרקעיים וכדוגמתם.

למודול ממשק משתמש ידידותי אשר מציג בצורה ברורה את מצב המלאי ואת עקומות החיזוי עבורו. הממשק מאפשר למשתמש לעקוב בקלות אחר רמות המלאי וההתרעות ולבצע תיקונים נדרשים בהתאם.

דוגמא למסך עבודה עם מודול ה- Forecast:

pic4